Вступ до структурної лінгвістики

Спецкурс.

Автор 

Доц. Оксана Миколаївна Зубань.

Мета 

Ознайомлення студентів з ідеями одного з визначних мовознавчих напрямків XX ст. - структуралізмом. Лінгвістичні постулати, розроблені в рамках цієї наукової парадигми, сформували методологічну базу сучасної лінгвістики, є теоретичним підґрунтям різних розділів мовознавства - від фонетики/фонології - до лінгвістики тексту.

Зміст 

1) Передумови виникнення структурної лінгвістики;

2) Постулати структурної лінгвістики про мову;

3) Класичні школи структурної лінгвістики;

4) Структурна лінгвістика в СРСР;

5) Українська школа структурної лінгвістики.

Теоретична проблематика структуралізму розглядається співвідносно з концепціями інших напрямків мовознавства: порівняльно-історичного, молодограматизму, традиційної лінгвістики. Аналізуються внутрішні і зовнішні причини виникнення нових поглядів на предмет та об'єкт мовознавства, реферуються основоположні праці теоретиків структурної лінгвістики - Б. де Куртене, Ф. де Соссюра, Л.Блумфільда, З.Харріса, Н.Хомського, Л.Єльмслєва, В.Матезіуса, В.Скалічки, М.Трубецького, Р.Якобсона, С.К.Шаумяна, Ю.Д.Апресяна, Р.Р.Піотровського, В.С.Перебийніс та ін.

Структурна лінгвістика пропонує визначення мови як комунікативної семіотичної системи, яка має свою структуру, що створюється відношеннями мовних одиниць. Такий погляд на мову спричинив формулювання ряду постулатів, якими визначається системно-структурне дослідження мовних фактів: внутрішня/зовнішня лінгвістика, синхронія/діахронія, мова/мовлення, парадигматика/синтагматика, значення/значимість, тотожність/різниця. Опис структурних властивостей мови вимагає спеціальних методів, пов'язаних із методологією цього напрямку. У спецкурсі розглядаються загальні положення структурного методу та принципи часткових методів: дистрибутивного, методу безпосередніх складників, трансформаційного, опозиційного, компонентного.

Розробка і кристалізація цих ідей і методів пов'язана з трьома класичними школами структурної лінгвістики: американською (дескриптивна лінгвістика), копенгагенською (глосематика) та празькою (функціональна лінгвістика). Докладно розглядаються концепції, теоретичні досягнення кожної школи, порівнюються їх платформи, оцінюється загальнолінгвістичний доробок структуралізму в теоретичному і прикладному мовознавстві.

З 60-х pp. XX ст. структуралізм став одним із провідних напрямків у вітчизняній лінгвістиці, де він набув своєї специфіки, зумовленої об'єднанням зусиль лінгвістів, математиків і формальних логіків у дослідженні мов. Основні теоретичні досягнення вітчизняних структуралістів стосуються дедуктивного та індуктивного моделювання, зокрема статистичного, загально визначеними є дослідження в галузі моделювання семантики (модель "Смисл <=> Текст"), функціонального моделювання синтаксису та ін. Вітчизняна прикладна структурна лінгвістика досягла вагомих результатів у створенні систем машинного перекладу, інформаційно-пошукових та експертних систем, комп'ютерних статистичних словників та ін.

Українська школа структурної лінгвістики, створена проф. Перебийніс B.C., має своє спрямування - статистичне моделювання мови у всіх її підсистемах; статистичні дослідження в стилістиці - статистичні параметри стилів і частотні словники окремих стилів; автоматизовані діючі системи аналізу тексту.

Комплекс відзначених проблем становить зміст спецкурсу.

Література

Апресян Ю.Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики. - М., 1966. - С. 7-78.

Брендаль В. Структурная лингвистика // В.А. Звегинцев. История языкознания ХІХ-ХХ веков в очерках и извлечениях. -М., 1965.-4.2.-С. 94-101.

Засорина Л.Н. Введение в структурную лингвистику. - М., 1974.-С. 5-157.

Коптілов В.В., Нікітіна Ф.О. Число і слово. -К., 1966.

Матезиус В. Куда мы пришли в языкознании // Звегинцев В.А. История языкознания Х1Х-ХХ веков в очерках и извлечениях. -М., 1965.-4.2.-С. 141-147.

Перебийніс B.C. На шляху до пізнання таємниць мови. - К., 1965.

Перебийніс B.C. Напрямки і школи в сучасній структурній лінгвістиці // Проблеми та методи структурної лінгвістики. - К, 1969. -Вип. 2.- С 5-25.

Перебийніс B.C. Розвиток структурно-математичної лінгвістики на Україні // Мовознавство на Україні за 50 років. -К., 1967.

Перебийніс B.C. Теоретичні та прикладні проблеми структурної лінгвістики // Мовознавство. - 1981. - № 4.

Соссюр Фердінанд де. Курс загальної лінгвістики. - К., 1997.

Тезисы Пражского лингвистического кружка // Звегинцев В.А. История языкознания XIX- XX веков в очерках и извлечениях. -М., 1965.-4.2.-С. 123-141.

Трнка Б. и др. К дискуссии по вопросам структурализма // Звегинцев В.А. История языкознания Х1Х-ХХ веков в очерках и извлечениях. - М., 1965. - 4.2. - С. 155-167.

Фриз Ч. Значение и лингвистический анализ // Новое в лингвистике. - М., !962. - Вып. 2. - С. 98-117.

Хэррис З.С. Метод в структурной лингвистике (Раздел: методологические предпосылки) // Звегинцев В.А. История языкознания Х1Х-ХХ веков в очерках и извлечениях. - М., 1965. -4.2.-С. 209-228.

Шаумян С. К. Насущные задачи структурной лингвистики // Звегинцев В.А. История языкознания XIX- XX веков в очерках и извлечениях. - М., 1965. - 4.2. - С. 458-467.

Щерба Л.В. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании // Звегинцев В.А. История языкознания Х1Х-ХХ веков в очерках и извлечениях. - М., 1965. -4.2.-С. 316-373.