Лінгвістичне моделювання

Спецсемінар.

Автор 

Доц. Людмила Антонівна Алексієнко.

Інші назви

Лінгвістичні моделі

Зміст 

Курс присвячений проблемі лінгвістичного моделювання, що є актуальним для лінгвістики XX ст. Лінгвістична модель - явище багатоаспектне, складноструктурне, що зумовлює опис його типології у різних класифікаціях.

У спецкурсі пропонується обговорення таких проблем:

1) Поняття моделі у лінгвістиці;

2) Типи моделей за характером об'єкта: а) моделі мовленнєвої діяльності (функціональні моделі); б) дослідницькі моделі; в) моделі метатеорій;

3) Типи моделей за характером вихідної інформації: а) моделі аналізу; б) моделі синтезу;

4) Типи моделей за способом створення: а) індуктивні; б) дедуктивні моделі;

5) Типи моделей за формою: а) детерміновані; б) імовірнісні; в) алгоритмічні;

6) Чому моделювання займає провідне місце у структурній і комп'ютерній лінгвістиці?

Модель - поняття загальнонаукове, використовуване в математичних, природничих, соціальних і гуманітарних науках. У зв'язку з такою поширеністю воно набуло різних значень - існує близько 30 різних дефініцій цього терміна. Неоднозначно він розуміється і в рамках однієї науки. Тому важливо визначити якомога точно це поняття в- лінгвістиці. Модель - це теорія структури мови або вужче - механізму функціонування мови. Оскільки важливою складовою моделі є її символи і правила оперування ними, можна твердити, що модель у структурній лінгвістиці - це штучна мова (метамова), яка є гіпотетичним аналогом структури природної (природних) мов.

Типи лінгвістичних моделей розглядаються на основі класифікаційних ознак. Так, за ознакою "модельований об'єкт" виділяються моделі мовленнєвої діяльності (празька функціональна лінгвістика); дослідницькі моделі, серед яких можна вказати специфічні моделі дешифрування текстів (американська лінгвістика); а також моделі лінгвістичних теорій (копенгагенська лінгвістика). Серед найбільш представлених у лінгвістичних дослідженнях - моделі мовленнєвої діяльності. Цей тип моделей активно розроблявся у вітчизняній лінгвістиці (Апресян, Фрумкіна, Піотровський та ін.), зокрема в українській структуральній школі (Перебийніс, Дарчук, Орлова, Клименко, Муравицька, Пещак, Алексієнко та ін.).

За ознакою "вихідна інформація" моделі групуються таким чином: моделі аналізу (моделі слухача) і моделі синтезу (моделі мовця).

За способом створення - розрізняють індуктивні та дедуктивні моделі. Останні мають універсальний характер і є нечисленними на фоні індуктивних моделей.

Нарешті, тип моделі визначається на основі засобу (форми) моделювання. В лінгвістиці відомі детерміновані, статистичні та алгоритмічні (комп'ютерні) моделі.

У курсі розглядаються фрагменти різних типів моделей - дешифрувальних (модель Б.Сухотіна, З.Харріса), функціональних (модель системи фонем Перебийніс B.C.; модель лексикографічного опису Муравицької М.П.; трансформаційна модель Д.Уорса та ін.); породжуючих (аплікативна модель С.К.Шаумяна), застосування її до опису української мови - Клименко Н.Ф., Алексієнко Л.А.).

У підсумку розглядається, в яких класах лінгвістичних завдань доцільно та ефективно застосовувати метод моделювання.

Література

Алексієнко Л.А. Інтерпретація аплікативної породжуючої моделі // Проблеми та методи структурної лінгвістики. - К., 1969. -Вип. 2.-С 64-77.

Апресян Ю.Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики. Лингвистические модели. - М., 1966.- Ч.Н. - С.78-252.

Добльхофер Э. Знаки и чудеса. - М., 1963.

Использование ЭВМ в лингвистических исследованиях. - К., 1990.

Засорина Л.Н. Введение в структурную лингвистику. Методы. -М., 1974.-Ч.Ш.-С.157-291.

Клименко Н.Ф. Вивчення словотвору на базі аплікативної породжуючої моделі // Проблеми та методи структурної лінгвістики. - К., 1969. - Вип. 2. - С.41-52.

Мельчук И.А. Автоматический анализ текста // Славянское языкознание. - М., 1963.

Откупщикова М.И. Моделирование языка // Прикладное языкознание. - СПб., 1996. - С. 100-113.

Падучева Е.В. О способах представления синтаксической структуры предложения // Вопросы языкознания. - 1964. - №2.

Падучева Е.В. Об описании падежной системы русского существительного // Вопросы языкознания. - 1960. - №5.

Перебийніс B.C. Дослідження лексичної системи на основі аплікативної породжуючої моделі // Структурно-математична лінгвістика. - К., 1965. - С 65-84.

Ревзин И.И. Модели языка. - М. 1962.

Ревзин И.И. О соотношении структурных и статистических методов в современной лингвистике // Вопросы статистики речи. -М., 1958.

Ревзин И.И., Розенцвейг В.Ю. Основы общего и машинного перевода. - М., 1964.

Савенкова Е.Д. Дешифровка // Прикладное языкознание. -СПб., 1996.-С.514-523.

Сухотин Б.В. Алгоритмы лингвистической дешифровки // Проблемы структурной лингвистики. - М., 1963.

Топоров В.Н. О введении вероятности в языкознание // Вопр. языкознания. - 1960. - №6.

Хомский Н. Три модели описания языка // Кибернетический сборник. - М., 1963. - Вып. 2.

Шайкевич А.Я. Распределение слов в тексте и выделение семантических полей // Иностранные языки в высшей школе. -1963.

Шаумян С.К. Порождающая лингвистическая модель на базе принципа двухступенчатости // Вопр. языкознания. - 1963. - №2.